Payroll

Program për menaxhimin e detajuar të Borderosë dhe të dhënave për Burimet Njerëzore. I pajisur me shumë funksione dhe i përshtatshëm sipas karakteristikave të biznesit tuaj.
Automatizim i menaxhimit të Borderosë dhe Burimeve Njerëzore të biznesit tuaj në mënyrë më efikase, më të sigurt dhe më të shpejtë.
Krijim borderoje, gjenerim dokumentacionesh, raportesh dhe karakteristika specifike menaxhimi të të dhënave të punonjësve.
Administrimi i të dhënave të punonjësve, planifikim më i mirë përmes menaxhimit të mungesave, pushimeve, lejeve, ndalesave dhe shtesave.
Fleksibilitet për konfigurimin, krijimin dhe përshtatjen e borderove sipas karakteristikave të biznesit tuaj.

Menaxhim Efikas dhe i Sigurt

  • Të dhënat personale
  • Puna / Pagesa
  • Shtesa / Ndalesa
  • Mungesa / Raporte
  • Pushime
  • Dokumenta / Kontrata
  • Orari i punës
  • Export / import të dhënash për një dhe shumë punonjës në Excel/PDF
Payroll mundëson personalizimin e Borderosë sipas nevojës për çdo lloj biznesi. Konfigurimet fleksibël lejojnë kalkulimin e taksave, shtesave dhe ndalesave, normave si dhe çdo informacioni tjetër të rëndësishëm për ju.
Proçese reverse: Mund të hap një periudhë të mbyllur për një punonjës ose një grup punonjësish duke lejuar përdoruesin të rillogarisë borderonë në rast gabimi.

Mbi 50 raporte standarde të cilat mbulojnë të gjitha aspektet e raportimit të brendshëm dhe llogaridhënies e ndërveprimit me institucionet shtetërore dhe bankat.
Mundësi krijimi të raporteve të reja me dizenjim dhe përmbajtje të personalizuar dhe grupim sipas aktiviteteve.
Mbledhje të informacioneve të nevojshme dhe analizim të të dhënave dhe raporteve.
Rritje të matjes së zhvillimit dhe performancës së biznesit tuaj duke ju ndihmuar në një vendimmarrje më të mirë.

Payroll ofron risinë e lidhjes me pajisje fingerprint dhe access control.
Ky sistem realizon menaxhimin të automatizuar, të saktë dhe me më pak kosto të kohës së punës së punonjësit.
I konfigurueshëm për menaxhimin e hyrjeve/daljeve si dhe shtesa/ndalesa automatike, prezencave, nisjeve dhe mbylljeve të turneve dhe aplikime të tjera sipas kërkesës. I sigurt, kursen kohë dhe bën të matshme menaxhimin e kohës së punonjësit.

Payroll lejon menaxhim të një numri ndërmarrjesh dhe punonjësish të palimituar. Payroll është lehtësisht i konfigurueshëm duke u përputhur me karakteristikat e sistemit që keni zgjedhur për administrimin e kompanisë.
Ju mund të konfiguroni të dhënat e përgjithshme të kompanisë suaj dhe të përcaktoni ditët dhe oraret e punës, të detajoni çdo karakteristikë të departamenteve të ndryshme, të strukturoni pagën dhe të implementoni politikat e ndryshimit të pagës në kohë, kundrejt pozicionit, etj.
Konfigurimet e Payroll ofrojnë praktikat më të mira për siguri dhe kontroll përmes privilegjeve të detajuara në nivel përdoruesi, grupi ose roli.
Siguri të bazuar në të drejta (role), lejojnë përcaktimin e konfigurimeve të aksesit dhe sigurisë për përdorues të llojeve të ndryshme. Kjo mundëson auditim se kush mund të shohë të dhëna të caktuara dhe të përformojë veprime specifike.

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

Payrollofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël dhe menaxherial për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.