Mobile Systems

Sistem qendror për menaxhimin dhe monitorimin në kohë reale të proçesit të punës nga aplikacionet në mobile dhe ato në palmar. I zhvilluar për programet e distribucionit, shitjes me shumicë, shpërndarjes në terren etj.
Program në desktop, me funksion menaxhimi dhe kontrolli të veprimeve të shitjes dhe operacioneve në terren. Çertifikuar për fiskalizim.
Mundësi integrimi dhe sinkronizimi me sisteme financiare si Financa5 dhe me aplikacionet mobile si Distribucion, StoreApp etj.
Monitorim i operacioneve të kryera nga agjentët, krijimi i planit të shitjes dhe të vizitave. Gjenerimi i raporteve të ndryshme sipas aktivitetit.
Akses mbi faturat, artikujt, çmimet dhe klientët. Kontroll dhe të drejta në çdo magazinë për gjendjen e artikujve, kryerjen e transfertave etj.

Automatizim i Proçesit të Punës

Zgjidhje për menaxhimin e agjentëve dhe

raportimin në kohë reale të aktivitetit të shitjes.

Mobile Systems ose ndryshe MS është program i cili ofron monitorimin e proçesit të punës për çdo agjent si dhe administrim të plotë mbi ciklin e shitjeve.
Përmban module për shtimin dhe menaxhimin e faturave të shitjes, blerjes, porosi, oferta, magazina, transferta, regjistrim të klientëve etj. Çdo përdorues i programit ka të drejta dhe akses mbi artikujt, sasitë, cmimet dhe klientët.

 • Menaxhim i agjentëve në terren
 • Gjenerim fature/porosi/oferta/pagesa
 • Raporte mbi aktivitetin e agjentëve
 • Regjistrim të klientëve
 • Veprime në çdo magazinë
Programi është i integruar me sisteme financiare si Financa5, në menyrë të tillë që të aksesohen artikujt, cmimet, barkodet, klientët, gjendja dhe çdo aset tjetër i nevojshëm. Të gjitha këto të dhëna transferohen drejtpërdrejt në aplikacionet që jane të lidhura me programin qendror. Çdo faturë apo transaksion i kryer nga agjentët postohet automatikisht në MS.

 • Monitorim i operacioneve të kryera në terren
 • Menaxhim për çdo agjent - Kontroll mbi faturat dhe dokumentat
 • Caktim i detyrave dhe skedulim të axhendës ditore
 • Planifikim i vizitave dhe takimeve me klientët
 • Gjurmim GPS për ndjekjen në çdo moment
 • Gjenerim të raporteve mbi agjentëve (sipas aktivitetit, shitjes, etj.)

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

Mobile Systemsofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël dhe menaxherial për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.

Distribucion

Program shitjesh dhe menaxhimi për distribucion, shpërndarje në terren, shitje me shumicë, veprime të parashitjes, logjistikë dhe shërbimin e klientit në vend.

StoreApp

Program me palmar për menaxhimin dhe inventarizimin e artikujve të aktivitetit tuaj, skanimin e barkodeve dhe printimin e etiketave.

Autoservis

Program për menaxhimin e veprimtarisë për njësi koncensionare, proçeseve dhe fazave të ndryshme për riparimin e mjeteve, shërbimeve të tyre, kontroll inventar dhe pjesëve të këmbimit etj.

WebPOS

Zgjidhje në web dhe mobile për realizimin e shitjes online të produkteve dhe shërbimeve. Ndërtuar posaçërisht për bizneset që kryejnë aktivitet shitje me pakicë.