Si të raportoni një kërkesë
në platformën e shërbimit ndaj klientit

Krijoni një llogari të re

Email: Vendosni email-in zyrtar të kompanisë suaj

Password: Si fillim vendosni shifrat 123456789, më pas mund ta ndryshoni pas krijimit të llogarisë

Full Name: Vendosni emrin e kompanisë suaj (sipas emrit të regjistruar në QKB ose Emri Tregtar)

Log in në llogarinë tuaj
Shërbimi për Klientin
Përshkruani kërkesën tuaj
Krijoni kërkesën tuaj
Historiku i të gjitha kërkesave