Bar & Restaurant

Program i avancuar shitjesh i zhvilluar për bar, kafe, restorant dhe çdo biznes tjetër i ngjashëm. Dizenjuar si aplikacion desktop dhe mobile.
Program shitjesh i çertifikuar për fiskalizim. I pajisur me module për krijimin dhe menaxhimin e porosive dhe faturave.
Aplikacion mobile BAR për marrjen e porosive dhe faturim drejtpërdrejt nga tavolina e klientit.
Integrim me sisteme financiare si Financa5 dhe me aplikacione të tjera për komunikimin ndërmjet tyre.
Mundësi kontrolli dhe akses i plotë mbi artikujt, tavolinat, porositë dhe shitjet. Gjenerim i faturës së fiskalizuar.

Zgjidhje për çdo Bar-Restorant

Menaxhim të shitjeve, faturave, porosive, personelit dhe

raporteve të shitjes për barin apo restorantin tuaj.

Programi BAR realizon shitjet e aktivitetit për bar, kafe, restorant dhe çdo biznes tjetër i ngjashëm.
Është i dizenjuar si aplikacion desktop dhe mobile, të cilët kanë funksionalitete të njëjta. Të dy aplikacionet janë të strukturuar në mënyrë të tillë që të lidhen me njëra tjetrën dhe të mund të integrohen me sistemet financiare si Financa5. Nëpërmjet integrimit, nga sistemi financiar aksesohen artikujt, cmimet, klientët dhe çdo aset tjetër i nevojshëm.
Me anë të programit Bar, jepet mundësia e krijimit të faturave të fiskalizuara, marrja e porosive, menaxhimi i shitjeve dhe i personelit nëpërmjet gjenerimit të raporteve të ndryshme ditore/mujore/sipas dëshirës.
Çdo përdorues i programit në desktop apo mobile ka mundësi kontrolli dhe aksesi në veprimet mbi artikujt, tavolinat, porositë dhe shitjet e bar/restorantit.
Programi ofron siguri maksimale për proçesin e shitjes edhe kur ndodh shkëputje rrjeti, transaksionet kryhen dhe sinkronizohen me rilidhjen e tij.

  • Grupim sipas tipit Bar apo Restorant dhe kategorizim i artikujve sipas grupimeve
  • Veprime mbi tavolinat (Përcaktim/Faturim/Mbyllje)
  • Nisja dhe mbyllja e turnit për çdo kamarier (përdorues)
  • Gjenerim dhe printim i faturës së fiskalizuar
  • Gjenerim dhe printim i porosisë për banakun/kuzhinën
  • Gjenerim i raporteve/xhiro për kamarierin

Pajisje të sugjeruara

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

Bar & Restaurantofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial etj. për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti

Bar Manager

Aplikacion mobile për menaxherët e barit apo restorantit tuaj. Ofron monitorimin në kohë reale të aktivitetit të shitjes nga programi BAR dhe gjenerimin e raporteve të ndryshme