Kush Jemi

Infosoft Software Developer

E para kompani teknologjike në Shqipëri,

themeluar në 1991.

E para kompani teknologjike në Shqipëri,

çertifikuar për fiskalizim nga DPT dhe AKSHI.

+

Vite

+

Industri

%

Tregut (AL)

+

Klientë

Programe dhe Sisteme ERP

Zgjidhje Teknologjike për çdo Biznes

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël dhe menaxherial për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.Sistemi konsolidon ndërtimin dhe organizimit të të dhënave në proçeset bazë të biznesit duke përfshirë inventarët, shitje, blerje, prodhim, raportime etj.

Organizim të biznesit nëpërmjet shkallëzimit të roleve në kompani nga operatorët e zakonshëm deri tek nivele të larta të drejtimit.

Kontroll dhe raportim në çdo aspekt të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial, inventar, shitës, blerës, burimeve njerëzore etj.

Shfrytëzim të aseteve dhe burimeve të ndërmarrjes në mënyre efikase dhe të shpejtë.

Vendimmarrje e informuar në bazë të gjendjes në kohë reale të biznesit tuaj.

Shërbime Profesionale

Përvojë dhe Ekspertizë

Zgjidhje Financiare

Programe & Shërbime

Zgjidhje Financiare

Programe dhe shërbime për menaxhimin e aktivitetit financiar dhe të burimeve të brendshme për biznese apo entitete publike.

Zgjidhje teknologjike

Web, Desktop & Mobile

Zgjidhje teknologjike

Aplikacione në Web, Cloud, desktop dhe mobile të përshtatura dhe personalizuara në përputhje me kërkesat e biznesit tuaj.

Shërbime IT

Implementim & Suport

Shërbime IT

Shërbime për instalim, implementim, trajnim, siguri kibernetike dhe suport të vazhdueshëm online apo në vend sipas nevojës.

Mirëmbajtje

Suport & Asistencë

Mirëmbajtje

Mirëmbajtje, organizim të burimeve teknike dhe njerëzore, asistencë në problematika të ndryshme dhe suport i garantuar.

Konsulencë

Analizë & Trajnim

Konsulencë

Konsulencë teknike dhe financiare për të gjithë klientët tanë. Analizë të operacioneve të subjektit përkatës e shoqëruar me asistencë dhe trajnim.

Cloud Computing

Hostim & Integrim

Cloud Computing

Software sipas modelit SaaS për përdorim në periudha të caktuara kohe sipas kërkesave. Instalim të dhënash si dhe ruajtje (backup) të tyre online në serverat e kompanisë sonë.

Aplikacione Desktop, Web, Mobile, API

Ndërtim dhe Implementim

 • Xcode, Swift

 • Kotlin, Java

 • React Native

 • React JS

 • Node JS

 • HTML

 • CSS

 • JS

 • SQL Server

 • PHP

 • C#

 • C++

 • .NET

Platformat teknologjike që përdorim
 • Xcode, Swift

 • Kotlin, Java

 • React Native

 • React JS

 • Node JS

 • HTML

 • CSS

 • JS

 • SQL Server

 • PHP

 • C#

 • C++

 • .NET

Software Enterprise

Krijim të sistemeve komplekse dhe modernizim të veprimtarisë të biznesit. Implementim i plotë, zgjidhje multifunksionale, perfomancë e lartë e punës dhe shmangie të riskut.

 • Përfshirje të teknologjisë moderne në menaxhimin unik të biznesit.
 • Lehtësim të presionit menaxherial.
 • Prezantim në kohë reale të veprimeve të kryera nga biznesi.
 • Automatizim dhe zhvillim të biznesit në industrinë përkatëse.
 • Korrektësi ndaj legjislacionit në fuqi, kombëtar si dhe ndërkombëtar.
Software sipas porosisë

Programe dhe shërbime me një cilësi të lartë, të përshtatura në bazë të kërkesave dhe të specifikimeve të klientëve, pas një studimi të detajuar i ndjekur nga stafi ynë i kualifikuar.

 • Analizë dhe Organizim

 • Planifikim dhe Dizenjim

 • Ndërtim dhe Zhvillim

 • Implementim dhe Testim

 • Suport dhe Mirëmbajtje

Aplikacione Web

Konceptimi dhe zhvillimi i aplikacioneve moderne të orientuara drejt menaxhimit të aktivitetit ekonomik dhe financiar.

Mobile App Dinamik

WebApp Dinamik

 • Mobile App Dinamik
 • WebApp Dinamik
Zgjidhje API

Zhvillim dhe integrim i API me aplikacione të ndryshme për aksesimin e të dhënave dhe komunikimin ndërmjet tyre.
- Automatizim nëpërmjet API për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e proçesit të punës.
- Kontroll i plotë mbi aksesin e informacionit të brendshëm, ofrimin e shërbimeve, sigurinë teknike dhe menaxhimin e burimeve.

 • REST API
 • SOAP API

Suport dhe Asistencë

Mirëmbajtje Aktiviteti

Organizim dhe mirëmbajtje të infrasktrukturës teknike për biznesin tuaj. Asistencë dhe suport i garantuar për programet tona.

Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga implementimi deri në ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjes kibernetike.

Më shumë se 30 specialistë

Asistencë e vazhdueshme

Suport në vend dhe online

Kujt i shërbejmë

Përshtatje me çdo Profil Biznesi

Me një eksperiencë shumëvjecare në fushën e teknologjisë së informacionit, ISD ofron shërbim të profilizuar sipas çdo kërkese të klientit dhe llojit të aktivitetit që ai ka. Programet tona gjejnë zbatim të gjerë në profile të ndryshme operimi duke përfshirë:

Import/Eksport & Tregti

Prodhim

Distribucion & Transport

Shitje me pakicë & shumicë

Institucione Shtetërore Buxhetore

Shërbime Farmaceutike/Shëndetësore

Zyra Kontabël

Audit & Konsulencë financiare

Real Estate & Ndërtim

Shërbim IT

Elektronikë

Turizëm

Automobilistikë

Dizenjim & Marketing