Kush Jemi

Infosoft Software Developer

E para kompani teknologjike në Shqipëri,

themeluar në 1991.

E para kompani teknologjike në Shqipëri,

çertifikuar për fiskalizim nga DPT dhe AKSHI.

+

Vite

+

Industri

%

Tregut (AL)

+

Klientë

Programe dhe Sisteme ERP

Zgjidhje teknologjike për çdo biznes

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial etj. për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.
Sistemi konsolidon ndërtimin dhe organizimit të të dhënave në proçeset bazë të biznesit duke përfshirë inventarët, shitje, blerje, prodhim, raportime etj.

Organizim të biznesit nëpërmjet shkallëzimit të roleve në kompani nga operatorët e zakonshëm deri tek nivele të larta të drejtimit.

Kontroll dhe raportim në çdo aspekt të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial, inventar, shitës, blerës, burimeve njerëzore etj.

Shfrytëzim të aseteve dhe burimeve të ndërmarrjes në mënyre efikase dhe të shpejtë.

Vendimmarrje e informuar në bazë të gjendjes në kohë reale të biznesit tuaj.

Shërbime IT

Profesionalizëm dhe Ekspertizë

Mirëmbajtje

Teknike & Financiare

Mirëmbajtje

Efikasitet, fleksibilitet dhe siguri të plotë në ndihmë të dixhitalizimit të aktivitetit.

Zgjidhje Software

Web, Desktop & Mobile

Zgjidhje Software

Aplikacione në Web, Cloud, Desktop dhe Mobile të përshtatura dhe personalizuara në përputhje me kërkesat e biznesit.

Konsulencë

Asistencë në zgjidhje teknike dhe menaxhim

Konsulencë

Konsulencë në ndërtimin e proceseve duke filluar nga infrastruktura deri në zgjidhjen e plotë.

Shërbime IT

Këshillim & Suport

Shërbime IT

Shërbime për instalim, implementim, trajnim, këshillim dhe suport në vazhdimësi online apo në vend sipas nevojës.

Zgjidhje Financiare

Zhvillim & Suport

Zgjidhje Financiare

Shërbime për administrim, menaxhim të burimeve të brendshme si dhe modernizim të veprimtarisë së biznesit apo entitetit publik.

Cloud & Hosting

Mirëmbajtje & Suport

Cloud & Hosting

Shërbim periodik (SAS) në periudha të caktuara kohe sipas kërkesave. Instalim të dhëna si dhe ruajtje (backup) të tyre online në serverat e kompanisë sonë.

Aplikacione Web, Mobile, Desktop dhe API

Ndërtim dhe Implementim

 • Xcode, Swift

 • Kotlin, Java

 • React Native

 • React JS

 • Node JS

 • HTML

 • CSS

 • JS

 • SQL Server

 • PHP

 • C#

 • C++

 • .NET

Platformat teknologjike që përdorim
 • Xcode, Swift

 • Kotlin, Java

 • React Native

 • React JS

 • Node JS

 • HTML

 • CSS

 • JS

 • SQL Server

 • PHP

 • C#

 • C++

 • .NET

Software Enterprise

Krijim të sistemeve komplekse dhe modernizim të veprimtarisë të biznesit. Implementim korrekt, funksionalitet i saktë dhe shmangie të vështirësive, me të cilat çdo kompani mund të ndeshet.

 • Përfshirje të teknologjisë moderne në menaxhimin unik të biznesit.
 • Lehtësim të presionit menaxherial.
 • Prezantim në kohë reale të veprimeve të kryera nga biznesi.
 • Automatizim dhe zhvillim të biznesit në industrinë përkatëse.
 • Korrektësi ndaj legjislacionit në fuqi, kombëtar si dhe ndërkombëtar.
Software sipas porosisë

Ndërtim dhe zhvillim i aplikacioneve moderne, për të siguruar prezencën tuaj në treg, pas një studimi të detajuar i ndjekur nga stafi ynë i kualifikuar.

 • Analizë dhe Organizim

 • Planifikim dhe Dizenjim

 • Ndërtim dhe Zhvillim

 • Implementim dhe Testim

 • Suport dhe Mirëmbajtje

Aplikacione Web

Paraqitje të identitetit të biznesit tuaj dhe zhvillimin e veprimtarisë të përditshme në tregun përkatës.

Mobile App Dinamik

WebApp Dinamik

 • Mobile App Dinamik
 • WebApp Dinamik
Zgjidhje API

Shtim të kapaciteteve të software-ve tuaj.
- Automatizim nëpërmjet API për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e procesit të punës.
- Kontroll i plotë mbi rrjedhën e punës së aktivitetit, aksesin e informacionit të brendshëm, ofrimin e shërbimeve, sigurinë teknike dhe menaxhimin e burimeve.

 • REST API
 • SOAP API

Suport dhe Asistencë

Mirëmbajtje aktiviteti

Organizim dhe mirëmbajtje të infrasktrukturës teknike për biznesin tuaj. Sigurim të jetëgjatësisë të pajisjeve dhe shmangie të kostove të tepërta për zëvëndësimin e tyre.

Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga suporti i përditshëm deri në zgjidhje të unifikuara për kompani të mëdha.

Më shumë se 30 specialistë

Asistencë e vazhdueshme

Suport në vend dhe online

Shërbim cilësor

Përshtatje me çdo profil biznesi

Me një eksperiencë shumëvjecare në fushën e teknologjisë së informacionit, ISD ofron shërbim të profilizuar sipas çdo kërkese të klientit dhe llojit të aktivitetit që ai ka. Programet tona gjejnë zbatim të gjerë në profile të ndryshme operimi duke përfshirë:

Import/Export & Tregti

Prodhim

Distribucion & Transport

Shitje me pakicë & shumicë

Institucione Shtetërore Buxhetore

Shërbime Farmaceutike/Shëndetësore

Zyra Kontabël

Audit & Konsulencë financiare

Real Estate & Ndërtim

Shërbim IT

Elektronikë

Turizëm

Automobilistikë

Dizenjim & Marketing