Autoservis

Program për menaxhimin e veprimtarisë për njësi koncensionare, proçeseve dhe fazave të ndryshme për riparimin e mjeteve, shërbimeve të tyre, kontroll inventar dhe pjesëve të këmbimit etj.
Raporte kontrolli për rezultatin e aktivitetit, inventarët, të dhëna statistikore mbi shërbimet etj.
Modul për gjenerimin e urdhrave të punës dhe përgatitjes të pjesëve të nevojshme të këmbimit.
Rekomandime dhe planifikime të shërbimeve të ardhshme, prenotime, oferta etj.
Ndërtim i kalendarit për kontrollin periodik të automjeteve.
Historik me të dhëna për shërbimet e automjeteve.
Automatizim i proçesit të shitjes.

Zgjidhje Fleksibël dhe Menaxhim Efiçentë

Administrim i inventarit, shitjeve, porosive,

dhe kontroll i plotë i rrjedhjes së punës.

 • Informacion mbi automjetin: modeli, kodi i modelit, viti i prodhimit, fuqia motorrike, tipi i karburantit, sistemi i induksionit, numri i shasisë, ngjyra, targa, frenat, sistemi i frenave, transmisioni, diferenciali, drejtimi.
 • Fusha të reja në formën e informacionit të mjetit: ekspertizë në distancë, mbulimi i kostove, franchise, amortizim, kompania e ekspertimit, kompania e sigurimit dhe çdo informacion tjetër i nevojshëm.
 • Informacion mbi klientin: të dhëna personale, kontakti, etj.
 • Informacion i veçantë për gjendjet e automjeteve elektrike.
 • Historik informacioni i disponueshëm dhe lehtësisht i gjendshëm.
 • Formate të personalizuara sipas karakteristikave të biznesit tuaj.
Shërbime standarde
Mundësi për të përcaktuar dhe realizuar shërbime standarde me modele të gatshme dhe të personalizuara sipas kërkesave të biznesit për një shërbim cilësor dhe të kujdesshëm ndaj klientit.
Dokumenti i Urdhërit të Punës realizon lidhjen e dokumentit të pritjes me konstatimin teknik.

 • Nisja dhe mbyllja e punës për çdo urdhër pune, me mundësinë e ndjekjes nga klienti të fazave të punës.
 • Hapja e Urdhërit të Punës dhe ngarkim i personelit me detyrat përkatëse.
 • Përshkrim të kontrolleve të brendshme dhe të jashtme të automjetit.
 • Raportime pamore të dëmeve/mungesave mbi mjetin në pjesët specifike.
 • Deklarim i orëve të punës, komente, rekomandime teknike.
Programi Autoservis rifreskohet automatikisht çdo herë që ju realizoni një blerje apo shitje nga magazina.

 • Mbani artikuj me çmime të ndryshme dhe të alokoni shtesa mbi çdo artikull.
 • Të kategorizoni artikujt (pjesët e këmbimit).
 • Të vendosni një nivel minimumi dhe një maksimumi për kryerjen e porosive tek blerësit.
 • Leximi i informacionit të pjesëve të këmbimit me lexues barkodi.
 • Lëvizje nga njëra magazinë në tjetrën me Dokument Tranferimi.
 • Shfaqje dhe komunikim i të gjithë dokumentave të lidhura me Urdhërin e Punës: Oferta, Porosi, Transferta, Fatura.
 • Fleksibilitet në komunikim të dokumentave me njëri- tjetrin.
 • Mundësia per të pasqyruar në faturën e shitjes të gjithë elementet e përfshirë në proçesin e shërbimit: shërbime teknike, blerje pjesësh, shërbimet extra, etj. sipas Urdhërit të Punës së alokuar.
 • Faturë për klientin
 • Krijim dhe printim Fature dhe Urdhër Pune në mënyrë të shpejtë
 • Formate të personalizuara faturash dhe raportesh
 • Ndjekje e punës sipas fazave të realizimit
 • Shitje direkte pa Urdhër Pune të pjesëve të këmbimit
 • Regjistrimi me vlerë të shërbimeve bazë ndaj makinës
 • Regjistrim të shërbimeve shtesë pas marrjes së mjetit me aprovim nga klienti për këto punime
 • Identifikim dhe ndjekje të stadeve të shërbimit sipas rrjedhës së përcaktuar të punës
 • Formular i kontrollit të cilësisë së punës së kryer nga tekniku mbi mjetin nga person përgjegjës
 • Historik të klientit duke përfshirë edhe historik pagesash
Aksesoni të dhënat më të rëndësishmë mbi shitjet, magazinën dhe produktivitetin e punës. Raportet shfaqen në ekran, mund të printohen dhe të eksportohen në formate pdf/excel.

 • Raporte mbi punët e kryera dhe personin e angazhuar
 • Produktiviteti, koha e punës, orët dhe performanca e stafit teknik
 • Përmbledhje ditore, javore e shitjeve sipas kërkesës
 • Raporte mbi magazinën duke përfshirë stokun e shitur me kosto zero dhe me kosto sipas çdo artikulli
 • Analizë të shitjeve
 • Lista dhe kategori çmimesh

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

Autoservisofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël dhe menaxherial për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.

Mobile Systems

Sistem qendror për menaxhimin dhe monitorimin në kohë reale të proçesit të punës nga aplikacionet në mobile dhe ato në palmar.