Distribucion

Menaxhim të veprimeve të para-shitjes, shitjes, logjistikës dhe shpërndarjes në terren duke ofruar zgjidhje të plota dhe multi-funksionale.
I certifikuar sipas standardet të fiskalizimit

Ndjekje të standardeve të reja të fiskalizimit nëpërmjet zgjidhjeve informatike.

Shërbim i shpejtë për klientët në terren

Menaxhim i rrjetit të transportit bazuar tek porositë e klientëve, shpërndarje të mallrave dhe monitorim të levizjes të tyre në terren.

Kontroll i plotë mbi ciklin e
shitjeve

Krijim dokumenta (porosi, oferta, fatura shitje etj.) sipas kërkesave momentale të subjekteve nëpërmjet sistemeve mobile apo tabletë.

Mirëmbajtje të magazineve sipas porosive

Kategorizim për artikuj, çmime dhe departamente. Ndërtim të rrjetit të agjentit për të menaxhuar klientët e tij, përcaktim dhe ndjekje të objektivave si dhe hartim i axhendës ditore.

Shitje dhe Logjistikë

Automatizim të shitjeve, monitorim të mallit,

menaxhim të personelit dhe shumë më tepër

Ofertat/Porositë dhe faturat mund të personalizohen me logo dhe të dhëna, të pajisen me sistem numërimi, pranojnë multivalutë, përfshijnë ulje çmimesh dhe taksa.

 • Gjenerim fature per çdo shitje
 • Zgjedhje nga nivele te ndryshme çmimesh
 • Shfaqje të listës së produkteve
 • Ndryshim të çmimeve gjatë krijimit të porosisë
 • Krijim të porosisë multiple
 • Shfaqje të historikut të porosive dhe filtrim në baze produktesh dhe klientësh
Menaxhim të informacionit të detajuar mbi klientin. Përdoruesi i programit mund të shohë, të përpunojë dhe krijojë informacion:

 • NIPT, Adresë, Kontakte, etj.
 • Analitikë të xhiros
 • Faturimet sipas klientëve
 • Shënime automatike
 • Menaxhimi i zyrave alternative
 • Koordinata GPS për ndjekjen në çdo moment
 • Numër të palimituar agjentësh
 • Të drejta aksesi dhe konfigurime
 • Profil të agjentëve
 • Shënime automatike
 • Dashboard për çdo agjent
 • Kalendar (privat, publik, në grup)
 • Menaxhim kohe - matje e detyrave dhe vlerësim kohor
 • Menaxhim i takimeve - Planifikim i ndërveprimit me klientin
 • Menaxhim i territorit - Monitorim dhe vlerësim të numrit të klientëve aktivë dhe total.
 • Raporte të agjentëve (aktivitet, shitje)
 • Kategori produktesh
 • Detajim i produkteve promocionale
 • Gjëndje stoku
 • Nivel kontrolli për çmim minimal dhe maksimal të lejuar
 • Mundësi aktivizimi nivele të ndryshme paketimi / njësie
 • Kontroll çmimi minimal
 • Ofertë te automatizuar
 • Kontroll mbi detyrim klienti: Limit kreditimi
 • Kontroll mbi detyrim klienti: Fatura të maturuara
 • Raporte të ndryshme të aktivitetit sipas agjentëve. Leads sipas stadeve (sales pipeline dhe sales funnel).
 • Menaxhim dhe Raporte të shitjes
 • Raporte sipas zonës
 • Raporte sipas produkteve, kategorive dhe klienteve
 • Detajim mbi xhiron
 • Filtrime - top 10 klientët
 • Filtrime - top 10 produktet sipas vlerës
 • Filtrime - top 10 produktet sipas sasisë

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

Distribucionofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial etj. për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.