Programe të ndërtuara

posacërisht për bizneset

Payroll

Menaxhim i detajuar i pagesave (Borderose) dhe të dhënave për Burimet Njerëzore, kontroll i plotë i aktivitetit bazuar në legjislacionin në fuqi.

Distribucion

Menaxhim të veprimeve të para-shitjes, shitjes, logjistikës dhe shpërndarjes në terren duke ofruar zgjidhje të plota dhe multi-funksionale.

Point of Sale

Menaxhim i plotë i proçeseve të shitjes, inventarit, logjistikës etj. për Pikë Shitje, Retail, Bar-Restorant apo çdo njësi tregtare. Dizenjuar për bizneset me aktivitet shitjen me pakicë ose shumicë.

Store App

Aplikacion android me palmar për menaxhimin dhe inventarizimin e artikujve, skanimin e barkodeve dhe printimin e etiketave. I përshtatshëm për dyqane, magazina, markete, supermarkete etj.

Bar & Restaurant

Program në desktop dhe mobile i zhvilluar për bare, kafe dhe restorante. Mundëson realizimin e procesit të shitjes dhe menaxhimin e faturave, porosive, produkteve, menu-së dhe stafit.

WebPOS

Zgjidhje në web dhe mobile për të realizuar shitjen online të produkteve dhe shërbimeve. Ndërtuar posaçërisht për bizneset që kryejnë aktivitet shitje me pakicë.

Eshop

Platformë eCommerce B2B për menaxhimin online të porosive nga Agjentë shitje dhe Klientë nëpërmjet teknologjive web dhe mobile.

AutoService

Menaxhim i veprimtarisë për njësi koncensionare, proçeseve dhe fazave të ndryshme për riparimin e mjeteve, shërbimeve të tyre, kontroll inventar dhe pjesëve të këmbimit etj.

TourIsd

Zgjidhje Cloud e integruar për operatorët turistikë, dizenjuar në mënyrë të veçantë për kompani të Menaxhimit të Destinacioneve (MDC).