Kush Jemi

Infosoft Software Developer

E para kompani teknologjike në Shqipëri,

themeluar në 1991.

E para kompani teknologjike në Shqipëri,

certifikuar për fiskalizim nga DPT dhe AKSHI.

+

Vite

+

Industri

%

Tregut (AL)

+

Klientë

Software

Paketa e produkteve ISD ERP

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial etj. për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.
Sistemi konsolidon ndërtimin dhe organizimit të të dhënave në proçeset bazë të biznesit duke perfshirë inventaret, shitje, blerje, prodhim, raportime etj.

Organizim të biznesit nëpërmjet shkallezimit të roleve në kompani nga operatoret e zakonshëm deri tek nivele të larta të drejtimit.

Kontroll dhe raportim në çdo aspekt të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial, inventar, shitës, blerës, burimeve njerëzore etj.

Shfrytëzim të aseteve dhe burimeve të ndermarrjes në menyre efikase dhe të shpejtë.

Vendimmarrje e informuar në baze të gjendjes në kohë reale të biznesit tuaj.

Shërbime të gjithëanshme

Shfrytëzoni mjete të qëndrueshme

Mirëmbajtje

Teknike & Financiare

Mirëmbajtje

Efikasitet, fleksibilitet dhe siguri të plotë në ndihmë të informatizimit të aktivitetit.

Zgjidhje Software

Web, Desktop & Mobile

Zgjidhje Software

Aplikacione në Web, Cloud, Desktop dhe Mobile të përshtatura dhe personalizuara në përputhje me kerkesat e biznesit.

Konsulence

Ndihme ne zgjidhje teknike dhe menaxhim

Konsulence

Konsulencë në ndërtimin e proceseve duke filluar nga infrastruktura deri në zgjidhjen e plotë.

Shërbime IT

Këshillim & Suport

Shërbime IT

Shërbime për instalim, implementim, trajnim, këshillim dhe suport në vazhdimësi online dhe në vënd sipas nevojës.

Zgjidhje Financiare

Zhvillim & Suport

Zgjidhje Financiare

Shërbime për administrim, menaxhim të burimeve të brëndshme si dhe modernizim të veprimtarisë së biznesit apo entitetit publik.

Cloud & Hosting

Mirëmbajtje & Suport

Cloud & Hosting

Shërbim periodik (SAS) në periudha të caktuara kohe sipas kërkesave. Instalim të dhëna si dhe ruajtje (backup) të tyre online në serverat e kompanisë sonë.

Web, mobile, desktop dhe API

Mundësi inovatore bashkëpunimi

 • Xcode, Swift

 • Kotlin, Java

 • React Native

 • React JS

 • Node JS

 • HTML

 • CSS

 • JS

 • SQL Server

 • PHP

 • C#

 • C++

 • .NET

Platformat teknologjike që përdorim
 • Xcode, Swift

 • Kotlin, Java

 • React Native

 • React JS

 • Node JS

 • HTML

 • CSS

 • JS

 • SQL Server

 • PHP

 • C#

 • C++

 • .NET

Software Enterprise

Krijim të sistemeve komplekse dhe modernizim të veprimtarisë të biznesit. Implementim korrekt, funksionalitet i sakte dhe shmangie të vështirësive me të cilat çdo ndermarrje ndeshet.

 • Përfshirje të teknologjise moderne në menaxhimin unik të biznesit.
 • Lehtësim të presionit menaxherial.
 • Prezantim në kohë reale të veprimeve të kryera nga biznesi.
 • Automatizim dhe zhvillim të biznesit në industrinë përkatëse.
 • Korrektësi ndaj legjislacionit në fuqi, kombëtar si dhe ndërkombëtar.
Software sipas porosisë

Ndërtim të aplikacioneve moderne, për të siguruar prezencën tuaj në treg, pas një studimi të detajuar i ndjekur nga stafi jone i kualifikuar.

 • Analizë dhe Organizim

 • Planifikim dhe Dizenjim

 • Ndërtim dhe Zhvillim

 • Implementim dhe Testim

 • Support dhe Mirëmbajtje

Aplikacione Web

Paraqitje të identitetit të biznesit tuaj dhe zhvillim të veprimtarisë të përditshme në tregun përkatës.

Mobile App Dinamik

WebApp Dinamik

 • Mobile App Dinamik
 • WebApp Dinamik
Zgjidhje API

Shtim të kapaciteteve të software-ve tuaj.
- Automatizim nëpërmjet API për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin të rrjedhës të punës.
- Kontroll i plote mbi rrjedhën e punës, aksesin të informacionit të brëndshem, ofrimin e shërbimeve, sigurinë teknike dhe menaxhimin e burimeve.

 • REST API
 • SOAP API

Suport i plotë dhe i sigurt

Mirëmbajtje aktiviteti

Sigurim të jetëgjatësisë të pajisjeve dhe shmangie të kostovë të tepërta të zëvëndësimit të tyre. Organizim të burimeve teknike për të ndjekur metodat e sakta të infrastrukturës teknike për biznesin tuaj.

Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga supori i përditshëm deri te zgjidhje të unifikuara për ndërmarrje të mëdha.

Më shumë se 30 specialistë

Përshtatje me çdo profil biznesi

Suport në vënd dhe suport remote

Lehtësisht të përshtatshëm

Shërbim i profilizuar

Bazuar në suport korrekt dhe cilësor, të përhershëm dhe shumë vjecar, bashkepunimi me klientet tane shtrihet në ndihmë teknologjike me shërbime dhe programe specifike. Zhvillimi i këtyre aplikacioneve zbatohet në kompani dhe biznese me natyra të ndryshme aktiviteti duke përfshirë:

Import/Export & Tregti

Prodhim

Distribucion & Transport

Shitje me pakicë & shumicë

Institucione Shtetërore Buxhetore

Shërbime Farmaceutike/Shëndetësore

Zyra Kontabël

Audit & Konsultim financiar

Real Estate & Ndërtim

Shërbim IT

Elektronikë

Turizëm

Automobilistikë

Dizenjim & Marketing